Tempel Ridder Ordenens organisering

Tempel Ridder Ordenen er internasjonal, og for tiden representert i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island og på Færøyene.

Ordenens høyeste besluttende myndighet er Det Høyeste Tempel, som består av Det Høyeste Råd og representanter for hvert Stor Tempel.  Mellom General Konventene ledes virksomheten av Det Høyeste Råd, som under styreansvar og i samsvar med Ordenens lover, utøver Ordenens høyeste myndighet.

Stor Tempel er høyeste myndighet innen sine respektive virksomhetsområder. For tiden finnes Stor Tempel i Sverige, Norge og Danmark. Disse ledes av et Stor Tempel Mester Råd.
I Sverige er Stor Templet inndelt i 3 geografiske Provins Kapitler, som representerer Stor Templet overfor Templet, som er den lokale enhet.
Under Stor Templet for Norge, Island og Færøyene er det opprettet 7 geografisk beliggende Ridder Kapitler.

Et Tempel utgjør det organisatoriske grunnlag som hele Ordenen hviler på. Templene skal innvie menn som velger en personlig rusfri livsstil og som har interesse for ideell virksomhet og et ønske om å arbeide for høye etiske mål. Hvert Tempel ledes av en Mester med sitt Mester Råd, som har ansvaret for at virksomheten følger Ordenens lover, seder og skikker.

I mange Tempel finnes en Utpost med eget styre og egne møter. Utposten er en samling av ordensbrødre som arbeider i Ordenens ånd og interesse, og har til formål å forberede interesserte menn til medlemskap i Tempel Ridder Ordenen

Tempel Ridder Ordenen er bygd opp i et gradsystem, der hver grad gir en fordypning i Ordenens ideologi og budskap. Hver grads særegenhet og budskap forbeholdes dem som innehar graden, slik at hvert gradmøte blir til en unik høytid og en givende opplevelse. Det er dette som er bakgrunnen for taushetsløftet. Dessuten innebærer vandringen gjennom gradene ny innsikt og tilpassede forklaringer på de lavere gradenes innhold, noe som gir ytterligere en dimensjon til de ulike budskap.

Det finnes til sammen tolv grader, oppdelt i syv arbeidsgrader og fem styregrader. Den første graden kalles Innvielses Graden, de tre neste kalles Vebner Grader og deretter følger tre Ridder Grader. Stor Templet arbeider i den åttende og niende graden og Det Høyeste Tempel i de tre øverste gradene.

1

IG

Innvielses Grad

Arbeidsgrader

2

KG

Kjærlighetens Grad

Væpner grader

3

RG

Renhetens Grad

4

TG

Troskapens Grad

5

PRG

Prøvede Ridderes Grad

Ridder grader

6

ARG

Antagne Ridderes Grad

7

URG

Utvalgte Ridderes Grad

8

STG

Stor Templets Grad

Stor Tempels grader

Styregrader

9

STICG

Stor Templets Indre Cirkel Grad

10

HTG

Høyeste Tempels Grad

Høyeste Tempels grader

11

HTICG

Høyeste Tempels Indre Cirkel Grad

12

HDG

Heders Graden

Det tar ca 6 år å få de 7 gradene som et Tempel gir. Medlemmene får delta i møter i den graden de selv innehar og lavere grader. I innvielsesgraden kan det være opp til 12 møter på år. Gradene kan mottas etter visse tidsintervall og etter den interesse man viser. Hver grad har egne dekorasjoner som alltid benyttes ved møtene.

Rull til toppen